فهرست تازه هاي انتشار يافته دفتر آمار و اطلاعات

   سالنامه آماري سال 1383   
   شاخص‌هاو نماگرهاي سال 1384   
   گزارش اقتصادي- اجتماعي استان اصفهان سال 1383   
   شاخص‌هاو نماگرهاي سال 1385   
   سالنامه آماري سال 1384   
   سال 1387   
   تحليل هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي    
   مقايسه تطبيقي جايگاه شهرداري هاي استان اصفهان   
   تجزيه و تحليل داده هاي بقا   
   شاخص‌هاو نماگرهاي سال 1386   
   شاخص ها و نماگرهاي سال 1389    
   سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385   
   سالنامه آماري سال 1385   
   شاخص‌هاو نماگرهاي سال 1387   
   سالنامه آماري سال 1386   
   سال 1385   
   شهرستان آران و بيدگل   
   شهرستان نطنز   
   شهرستان نجف آباد   
   شهرستان نائين   
   شهرستان مبار؟ه   
   شهرستان لنجان   
   شهرستان گلپايگان   
   شهرستان ؟اشان   
   شهرستان فلاورجان   
   شهرستان فر يدو نشهر   
   شهرستان فريدن   
   شهرستان شهر رضا   
   شهرستان سميرم سفلي   
   شهرستان سميرم   
   شهرستان خوانسار   
   شهرستان خميني شهر   
   شهرستان چادگان   
   شهرستان تيران و ؟رون   
   شهرستان اصفهان   
   شهرستان اردستان   
   بر بال سيمرغ به سوي توسعه پايدار   
   بررسي توليد و مصرف بنزين استان اصفهان   
   گزيده نتايج طرح هزينه و درآمد خانوار در استان اصفهان و استان هاي همجوار آن   
   تحليل تطبيقي نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال هاي 1375 و 1385 استان اصفهان   
   سال 1386   
   سرشماري اجتماعي اقتصادي عشاير كوچنده كشور 1387   
   شاخص‌ها و نماگرهاي سال 1388   
   سالنامه آماري سال 1387   
   آمارهاي كشاورزي   
   سالنامه آماري سال 1388   
   نيروي كار   
   جمعيت   
   هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي   
   بررسي روند تحولات جمعيت استان اصفهان طي سالهاي 85-1345 با تأكيد بر مهاجرت   
   تعيين عوامل مؤثر در ماندگاري (پايداري) زندگي زناشويي در استان اصفهان   
   شاخص ها و نماگرهاي سال 1390   
   سالنامه آماري سال 1389   
   شاخص ها و نماگرهاي سال 1391   
   سال 1388   
   سال 1389   
   سالنامه آماري سال 1390   
   سال 1390   
   سال 1390   
   شاخص ها و نماگرهاي سال 1392   
   بررسي شاخص هاي نيروي كار استان اصفهان و مقايسه آن با كل كشور طي سال هاي 84 تا 90   
   مقايسه تطبيقي نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال هاي 1385 و 1390   
   تهيه و تدوين حساب توليد رشته فعاليت هاي عمده اقتصادي در سطوح شهرستان هاي استان اصفهان دوره زماني (1388-1379)   
   سالنامه آماري سال 1391   
   شاخص ها و نماگرهاي سال 1393   
   سالنامه آماري سال 1392   
   سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1390   
   سال 1391   
   سال1391   
   سال 1392   
   شاخص ها و نماگرهاي سال 1394   
   سالنامه آماري سال 1393   
   شاخص ها و نماگرهاي سال 1395   
   سالنامه آماري سال 1394   
   سال 1392   
   سال 1394   
   سال 1393   
   سال 1393   
   شاخص ها ونماگرهاي سال 1396   
   سالنامه آماري سال 1395