فهرست نشريات رتبه بندي استان هاي كشور بر اساس برخي شاخص هاي آماري
 شهرستان ها از نگاه برخي شاخص هاي آماري
 سرشماري عمومي نفوس و مسكن
 سالنامه آماري استان اصفهان
 سالنامه آماري شهرستان هاي استان اصفهان
 شاخصها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان
 گزارش اقتصادي ، اجتماعي استان اصفهان
 گزارش طرح هاي مطالعاتي
 سرشماري عشايري سال 1387
 چكيده نتايج طرح هاي آمارگيري مركز آمار ايران