راهنما

 

! كاربـــر محترم

به پايگاه اطلاعاتي آماري نشريات دفتر آمار و اطلاعات خوش آمديد.در اين پايگاه امكان جستجو در نشريات آماري در 7حالت مختلف وجوددارد .

در همه ي انتخاب ها قسمت مشتركي به عنوان« كلمه مورد جستجو »مطرح است كه با توجه به نوع جستجو مي توان شرط جستجو را علاوه

بر كلمه، روي عناوين ديگر هم تعيين كرد.
 

جستجوي كلمات  :

كلمه يا كلمات مورد نظر را وارد نموده و دكمه ي« جستجو» را فشار دهيد. فهرست عناوين جداول آماري مورد نظر، ظاهر مي‌‌شود كه با انتخاب هركدام، جدول آماري ارائه خواهد شد. شايان ذكر است كه كلمه ي انتخاب شده ،صرفاً از ميان عناوين جداول آماري جستجو مي‌شود  .
 

  قواعد جستجوي كلمات

اگر مي خواهيد جداولي فهرست شوند كه درعنوان آن ها تمام كلمات مورد نظر وجود داشته باشد، كلمات را با فاصله از يكديگر جدا نماييد.

مثلاً اگر به دنبال جداولي هستيد كه در عنوان آنها كلمه‌هاي «مسكن» و «خانوار» حتماً به كار رفته باشد، بايد ميان اين دو كلمه ،يك فاصله ايجاد كنيد .اگر مي خواهيد جداولي فهرست شوند كه در عنوان آن ها حداقل يكي از كلمات مورد نظر وجود داشته باشد،مابين كلمات علامت

” +” بگذاريد .مثل : مسكن + خانوار

ا گر مي‌خواهيد جداولي فهرست شوند كه در عنوان آنها عبارات معيني وجود دارد،" "شروع كنيد."وزارت نيرو" 

نكته: اگر در صفحه اصلي جستجو را انجام دهيد، جستجو علاوه بر عنوان جدول،در كليد واژه‌ها ودر ساختار جغرافيايي نشريات نيز صورت

مي پذيرد.

 جستجوي موضوع :

نشريات مركز آمار برحسب موضوع نيز طبقه بندي شده‌اند. در اين بخش، كلمات و واژه‌هاي مورد نظر تنها در محدوده ي نشرياتي جستجو مي‌شود كه به لحاظ موضوعي به طبقه ي موضوعي انتخاب شده، مربوطند.
 

  به منظور تعيين محدوده ي موضوعي

از فهرست مربوطه، موضوع مورد نظر را انتخاب كنيد. فهرست نشريات موجود در پايگاه كه مرتبط با موضوع انتخاب شده است ، ظاهر مي‌شود. چنان چه در اين مرحله، دكمه ي «جستجو» را فشار دهيد، جستجو در محدوده ي اين نشريات انجام خواهد شد، در صورتي كه بخواهيد جستجو را به يك نشريه در موضوع مورد نظر محدود نماييد،بهتراستنشريه ي مورد نظر را از فهرست نشريات انتخاب و دكمه ي جستجو را فشار دهيد.

  جستجواز طريق عنوان نشريه

در اين روش ،كاربر با اگاهي ازعنوان نشريه وتايپ نام آن (حتي به صورت ناقص)صرفاًبه اطلاعات خاص آن نشريه دست مي يابد.

   جستجوي جغرافيايي


برخي از جداول نشريات مركز آمار ايران به تفكيك تقسيمات جغرافيايي است . بدين معني كه آمار مندرج در اين نشريات مي تواند به تفكيك

هر يك از سطوح جغرافيايي كشور، استان، شهرستان، شهر، بخش و دهستان ارائه شده باشد.


در جستجوي جغرافيايي، جستجوي واژه‌ها تنها در محدوده ي جغرافيايي تعيين شده صورت مي‌پذيرد و جداول فهرست شده ،مربوط به اين محدوده يجغرافيايي مي‌باشد. به منظور تعيين محدوده ي جغرافيايي به يكي از 2 روش زير عمل نماييد :


نام مكان مورد نظر را در محل تعيين شده وارد نمودهو كليد جستجو را فشار دهيد.تمام جداول مربوط به مكان مورد نظر فهرست خواهد شد .

انتخاب از فهرست: ابتدا گزينه ’’ انتخاب از فهرست’’ را فعال نموده و سپس استان مورد نظراز جداول استان ها را انتخاب نماييد.


شهرستان هاي استان انتخاب شده فهرست خواهد شد. از اين فهرست،شهرستان مورد نظر را انتخاب كنيد. بخش هاي شهرستان انتخاب شده، فهرست خواهد شد. اين عمل را تا رسيدن به محدوده ي جغرافيايي دلخواه ادامه دهيد. سپس دكمه ي جستجو را فشار دهيد.فشار دادن اين دكمه در هرمرحله به منزله يتعيين حوزه ي جغرافيايي جستجو مي‌باشد.


مثلاً چنان چه پس از انتخاب استان اين دكمه را فشار دهيد، جستجو در محدوده ياستان مزبور صورت خواهد گرفت. شايان ذكر است كه فهرست ارائه شده در اين روش منطبق با آخرين تقسيمات جغرافيايي كشور است .بنابراين چنان چه مكان مورد نظر در تقسيمات كشوري تغيير يافته باشد، بهتر است از روش اول استفاده نمود . در صورتي كه كلمات مورد جستجو تعيين نشوند، تمام جداول آماري مربوط به حوزه ي جغرافيايي مورد نظر فهرست خواهد شد
.
 

  جستجو از طريق كليد واژه :


چنان چه از طريق جستجوي «كلمه» به اطلاعات مورد نظر دست نيافتيد، توصيه مي شودكه از امكان جستجوي «كليد واژه» استفاده نماييد. كليد واژه‌ها در اين پايگاه، كلماتي هستند كه يا در عنوان جداول منعكس نشده و در داخل جدول وجود دارند (مثل كلمه گندم در جدول ميزان توليد محصولات كشاورزي) و يا كلمات مشابه آنها توسط كاربر استفاده مي شود، در حالي كه كلمه مورد نظر در ادبيات مركز آمار ايران كاربرد ندارد.

 

(مثلاً ممكن است كاربر به دنبال آماري در زمينه ي اتومبيل باشد ولي در مركز آمار از كلمه ي وسيله ي نقليه استفاده شود) با توجه به اين توضيح ، واژه يمورد نظر را از جدول واژگان كليدي مركز آمار ايران انتخاب كنيد. بدين منظور ابتدا حرف اول مورد نظر را از فهرست انتخاب نماييد. واژگان كليدي مربوطه، فهرست مي‌شود.

 

از اين فهرست ، واژه يمورد نظر را انتخاب و كليد جستجو را فشار دهيد، فهرست جداولي كه در ارتباط با كليد واژه ي مورد نظر است، ظاهر مي‌شود كه با انتخاب هر كدام ،جدول مربوطه ارائه خواهد شد.
 

  جستجوي پيشرفته :

جستجوي پيشرفته امكان تركيب همه ي جستجوهاي ياد شده را با يكديگر فراهم مي‌سازد.بدين منظور مورد جستجو را از طريق درج كلمات ويا انتخاب كليد واژه در قسمت هاي مربوطه وارد كنيد.

در صورت نياز ، محدوده ي جستجو را از نظر جغرافيايي، زماني و موضوعي مطابق آنچه گفته شد، تعيين نماييد. نوع مطالب مورد جستجو

را به تفكيك جداول آماري، مقدمهومفاهيم تعيين كنيدودكمه ي جستجورا فشار دهيد.

 

   فهرست مندرجات :


اين روش ، مشاهده ي محتويات تمامي نشريات موجوددر پايگاه را براساس ساختار واقعي آن هاممكن مي‌سازد بدين منظور از فهرست نشريات ،نشريه ي مورد نظر را انتخاب كنيد فهرستي از دوره‌هاي مختلف نشريه ظاهر مي‌شود، از اين فهرست دوره ي مورد نظر را انتخاب نماييد. فهرســـت منــدرجات نشريه ظاهرمي‌شود.فصل مورد نظر را از فهرست مندرجات انتخاب كنيد.

 

در صورتي كه فصل انتخاب شده از بخش ها و زيربخش هاي مختلف تشكيل شده باشد، فهرست بخش ها و زيربخش ها متوالياً ظاهر مي‌شود. عمل انتخاب را ادامه دهيد تا عناوين مطالب وجداول آماري ظاهر شود. باانتخاب عنوان مورد نظر، جدول آماري و يا ساير مطالب مندرج در نشريه (مقدمه، مفاهيم و...) قابلمشاهده خواهد بود.

 

شايان ذ كر است با مشاهدي هر جدول امكان مشاهده ي مفاهيم مربوط به آن، ذ خيره ي جدول بر روي رايانه ي شخصي،چاپ جدول

ونيز ارسال ان از طريق پست الكترونيكپيش بيني شده است .

 

 

·      علايم و نشانه ها

-

آمار گردآوري نشده است .     

 

...

آمار در دسترس نيست   .   

 

x

ذاتا و عملا وجود ندارد   .   

 

xx

 

جمع و محاسبه غيرممكن يا بي معني است   .  

 

 

//

رقم كمتر از نصف واحد است  .   

 

رقم (نسبت) ناچيز و قابل صرف نظر كردن است     .   

 

 

*

رقم غير قطعي است   .

    

**

رقم جنبه تخميني دارد .  

  

Ø

به دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست.

 

 

 

 

اختلاف در سرجمع ها به علت سر راست كردن ارقام است . محاسبه ي نسبت ها و شاخص ها قبل از سر راست كردن ارقام صورت گرفته است