ساير  پايگاهها

 

علاوه بر دفتر آمار و اطلاعات ، بسياري از سازمان ها به ارائه جداولآماري نشرياتخود از طريق اينترنت مي پردازند.آدرس اين سازمان ها جهت ارتباط با پايگاه مزبور به شرح ذيل مي باشد.

Sci@Sci.org.ir

 

·         پايگاه نشريات مرکز آمار ايران

·         پايگاه نشريات استان فارس

·          پايگاه نشريات استان گلستان